કેવી છોકરીઓ છોકરા ને ગમે છે ??

કેવી છોકરીઓ છોકરા ને ગમે છે ??

1. કેટલાક છોકરાઓને એવી મહિલાઓસ સારી લાગે છે જેમના દાંતમાં અંતર કે ગેપ ન હોય .

Image result for દાંતમાં અંતર

2. ઘણા પુરૂષ એવા પણ છે , જે આખી બોતલ બીયર પીતી વાળીને વધારે પસંદ કરે છે. તેમના હિસાબે એવી છોકરીઓ મસ્ત મિજાજ ની હોય છે.

Related image

3. વધારે પડતા છોકરાઓને ચ્યૂઈંગમ ચાવતી છોકરીઓ પસંદ આવે છે કારણકે એવી છોકરીઓ વાત-વાત પર ઝગડો નહી કરતી.

4. જ્યારે કોઈ છોકરી તેમના હાથના ઉપર કરીને વાળ બાંધે છે તો છોકરાઓને છોકરીઓની આ વાત બહુ જ સારી લાગે છે અને એ તેમની તરફ આકઋષિત થઈ જાય છે.

Related image

5. વધારે છોકરાઓને નોજ રિંગ પહેરતી છોકરીઓ પસંદ હોય છે કારણકે નોજ રિંગ પહેરતી છોકરીઓ વધારે આત્મવિશ્વાસી લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.